Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 27 2018

8330 81c0 390

August 21 2018

0774 c2a2
Reposted fromkrolik krolik viakudlaty kudlaty
0349 5aeb 390
Reposted fromhardkorwey hardkorwey viaeagergirl eagergirl

July 27 2018

5098 8771
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viascorpix scorpix

July 21 2018

July 18 2018

0349 5aeb 390
Reposted fromhardkorwey hardkorwey viacarlandlouise carlandlouise

May 09 2018

7982 86c2 390
Ravioli ravioli
Reposted frompankamien pankamien viacarlandlouise carlandlouise

May 01 2018

0569 84d6
Reposted fromdziewcze dziewcze viaSkydelan Skydelan

April 17 2018

4036 22f7 390
Reposted fromjaphy japhy viaatranta atranta

April 13 2018

8202 f1f3 390
Reposted fromverronique verronique viapanimruk panimruk

April 01 2018

W kontaktach z introwertykiem…

 1. Szanuj ich potrzebę prywatności.
 2. Nie ośmieszaj ich publicznie.
 3. Pozwól im na obserwację, gdy znajdą się w nowej sytuacji.
 4. Daj im czas na pomyślenie, nie wymagaj natychmiastowej odpowiedzi.
 5. Nie przeszkadzaj im.
 6. Upominaj ich na osobności.
 7. Nie zmuszaj ich do tego, by mieli mnóstwo przyjaciół. Wystarczy im jeden dobry.
 8. Jeśli czegoś od nich chcesz, uprzedź wcześniej, by w spokoju skończyli swoje zadania.

 

W kontaktach z ekstrawertykiem…

 1. Szanuj ich niezależność.
 2. Chwal ich przy innych.
 3. Akceptuj i wzmacniaj ich entuzjazm.
 4. Zaskakuj ich.
 5. Zrozum, kiedy są zajęci.
 6. Okazuj im czułość.
 7. Dawaj im wybór.
 8. Pozwól im na odkrywanie i dyskutowanie o tym, co ich interesuje.
— Life Architect
Reposted fromavooid avooid viajestemdeszczem jestemdeszczem

March 28 2018

8076 4c27 390
Reposted frompiehus piehus viascorpix scorpix

March 05 2018

Reposted fromjasminum jasminum viaunique unique

February 21 2018

0993 6165 390
Reposted fromnutt nutt viairmelin irmelin
8511 4b6d 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viairmelin irmelin

February 15 2018

9151 58d0 390
Reposted fromrof rof viafoodforsoul foodforsoul
9142 8efd 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viajestemdeszczem jestemdeszczem

January 24 2018

5384 1c97 390
Reposted fromKoromir Koromir viadarthsadic darthsadic

January 23 2018

3266 70e8 390
Reposted fromtfu tfu viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl